สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมูที่ 16
ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร. 043-202861 ต่อ 45820
โทรสาร 043-202050
E-mail: budhpr@kku.ac.th

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Support Contact

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Phone 043-202861 ต่อ 45820