บรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองบรรณาธิการ
1.รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี มหณรงค์ชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.รองศาสตราจารย์ ดร. ผจญ มูลสัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี