1.ศาสตราจารย์ ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.รองศาสตราจารย์ ดร. ผจญ คำชูสังข์ อาจารย์เกษียณราชการ
3.รองศาสตราจารย์ ดร. สำเนียง เลื่อมใส มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.รองศาสตราจารย์ ดร. ปรุตม์ บุญศรีตัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.รองศาสตราจารย์ ดร. วรกฤต เถื่อนช้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หอมหวล บัวระภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา คำดี อาจารย์เกษียณราชการ
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระพงษ์ มีไธสง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9.รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนะ ปัญญาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรฤกษ์ ศิลาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี