บทปริทัศน์ว่าด้วยมิติมุมมองทางปรัชญาในหนังสือ ‘Postmodern in Japan: นักปรัชญาการเมืองโบราณกับชะตากรรมโพสต์โมเดิร์น ในสังคมญี่ปุ่น

A Philosophical Perspective Review of the Book Titled ‘Postmodern in Japan: The Classical Political Philosopher and the Fate of Postmodern in Japanese Society’

  • สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์
Keywords: ปรัชญาในญี่ปุ่น, ปรัชญาญี่ปุ่น, ปรัชญาญี่ปุ่นสมัยใหม่, Philosophy in Japan, Japanese philosophy, Modern Japanese philosophy

Abstract

องค์ความรู้ด้านปรัชญาญี่ปุ่นสมัยใหม่ในประเทศไทย ปัจจุบันยังมีอยู่ น้อยมาก แต่จากการสังเคราะห์เอกสารตำรา พบว่า มีหนังสือ ‘POSTMODERN IN JAPAN : นักปรัชญาการเมืองโบราณกับชะตากรรมโพสต์โมเดิร์นในสังคมญี่ปุ่น’ ของ ไชยันต์ ไชยพร ที่อธิบายถึงพัฒนาการทางความคิดเชิงปรัชญาที่เกิดในญี่ปุ่นสมัยใหม่ และทำให้เห็นว่า ขบวนความคิดของนักปรัชญาญี่ปุ่นนั้นมี นิทซ์เช่เป็นศูนย์กลาง หนังสือจัดว่าให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษา ประวัติศาสตร์ปรัชญาญี่ปุ่นสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการปริทัศน์หนังสือเล่มนี้ ผ่านมิติมุมมองทางปรัชญา ยังได้ทำให้เห็นถึงเบื้องหลังทางความคิดและที่มาของการบัญญัติคำว่า “เทะสึกะขุ” ขึ้นใช้ในสังคมญี่ปุ่นและเข้าใจถึงสถานะของบิดา แห่งปรัชญาญี่ปุ่นสมัยใหม่ ผ่านบทบาทของนิชิ อามะเนะ และ นิชิดะ คิตะโร

Within very little knowledge of modern Japanese philosophy discussed in Thailand, there is a book named, “Postmodern in Japan,” by Chaiyan Chaiyaporn, describing the development of philosophical thinking in modern Japan. Presented in the book is that Nietzche’s way of thinking has influenced the movement of Japanese philosopher. This book is seen offering important and rich information to people who are interested in studying modern Japanese philosophy. By reviewing this book using philosophical point of view, the background of the invention of Japanese word, ‘Tetsugaku’ is revealed. This book also illustrates the status of father of modern Japanese philosophy through roles of Nishi Amane and Nishida Kitaro.

 

Published
2018-06-29