ธรรมชาตินิยมของปรัชญาเต๋า : ข้อโต้แย้งการนำาแนวคิดธรรมชาตินิยมมาใช้กับมนุษย์

Naturalism of Taoist Philosophy : Arguments of Applying the Taoist Naturalism to Human Beings

  • ณรงค์วรรษ บุญมา
Keywords: ธรรมชาตินิยม, ปรัชญาเต๋า, ธรรมชาติของมนุษย์, naturalism, Taoism, and human nature.

Abstract

การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเต่ประเด็นข้อโต้แย้ง การนําแนวคิดธรรมชาตินิยมมาใช้กับมนุษย์พบว่า 1. แนวคิดหลักของปรัชญาเต่า อันเป็นหัวใจสําคัญคือการมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับธรรมชาติ โดยเชื่อว่า “ธรรมชาติคือสิ่งจริงแท้” ซึ่งเรียกว่า เต่า เต่ําคือธรรมชาติ ธรรมชาติคือเต๋ การเข้าถึง ธรรมชาติก็คือการเข้าถึงเต๋ ธรรมชาติหรือเต๋คือสัจจะ หากต้องการโลกให้เข้าถึง สัจจะ ก็ไม่ต้องสร้าง ไม่ต้องพัฒนา ไม่ต้องปรุงแต่งอะไร การไม่ทําอะไรก็คือการ กระทําที่จะทําให้โลกเข้าถึงสิ่งจริงแท้คือสัจจะหรือเต๋ 2. การนําแนวคิดธรรมชาติ นิยมของปรัชญาเต่ํามาใช้กับธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย อันเนื่องมาจาก แนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเต่ํามีความสุดโต่งอยู่ในตัวกล่าวคือปฏิเสธ การสร้าง การพัฒนาเชิงวัตถุทุกรูปแบบ ตลอดถึงการฝึกอบรมศึกษาพัฒนาสติ ปัญญาในรูปแบบของการเรียนรู้ ปฏิเสธการกระทําทุกรูปแบบ การกระทําที่แท้จริง คือการไม่กระทําสิ่งใดๆ นั่นเอง เพียงแต่เข้าถึงธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติทุกอย่าง ก็จะไม่มีปัญหา ซึ่งหลักปรัชญาดังกล่าวนํามาใช้กับมนุษย์ทุกคนไม่ได้หรืออาจจะ ทุกคนเลยก็ได้ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา มนุษย์ต้องได้รับการศึกษา ฝึกฝนอบรม และพัฒนา จึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้และเข้าถึงสัจธรรมในที่สุด

This paper studies naturalist concept of Taoism on the issue of an argument of applying the Taoist naturalism concepts to human beings. Findings reveal that 1) the main idea of Taoist philosophy is to focus on nature. According to Taoism, “nature is real”, and such nature is actually called Taoism. In other word, Tao is nature and nature is Tao. Accessing to nature is accessing to Tao. It is also said that nature or Tao is truth. If the world needs access to truth, there is no need to build, develop or refine anything. Doing nothing is the action of accessing to truth. Findings also reveal that 2) the application of naturalistic concept of Taoist philosophy on human is not easy. This is because the naturalist concept of the Taoist philosophy is extreme. That is, its’ rejection to all kinds of creation and all kinds of object-oriented developments, intellectual training, and its belief that real action is doing nothing could not be applicable to all humans, especially when being applied in the context of education. In order to become a complete human who can access to truth, everybody must receive education, go through training and denvelopment.

 

Published
2018-06-29