ศาสนาชินโตแบบพื้นบ้าน : ระบบความเชื่อพื้นฐานของสังคมญี่ปุ่น

Folk Shintoism : Basic Belief System of Japanese Society

  • จักรพันธ์ แสงทอง
Keywords: ระบบความเชื่อ, ศาสนาชินโตแบบพื้นบ้าน, ลัทธิบูชิโด, Belief system, Folk Shintoism, Bushido

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบความเชื่อและภาพสะท้อน อัตลักษณ์ของสังคมญี่ปุ่น โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนที่ต่อเนื่องกัน ได้แก่ ประเด็นแรก ศาสนาชินโตในฐานะที่เป็นระบบความเชื่อพื้นฐานของสังคมญี่ปุ่นที่ เกิดจากการผสมผสานความเชื่อจากสามที่มา ได้แก่ ความเชื่อของศาสนาชินโต ลัทธิ ขงจื้อ และพุทธศาสนาเข้าไว้ด้วยกันอย่างสอดคล้องกลมกลืน พบว่า ศาสนาชินโต เป็นระบบความเชื่อที่ไม่สนใจเรื่องโลกหน้า เคารพบรรพบุรุษ จงรักภักดีต่อเทพเจ้า และองค์จักรพรรดิ รักในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีชีวิตที่เรียบง่ายและเข้าใจธรรมชาติ ของมนุษย์ว่าเป็นคนดีประเด็นที่สองบูชิโด : ภาพสะท้อนศาสนาชินโต จากการศึกษา พบว่า ลัทธิบูชิโดหรือวิถีแห่งนักรบได้รับอิทธิพลของระบบความเชื่อของสังคมญี่ปุ่น ที่เรียกว่าศาสนาชินโต ดังนั้น ลัทธิบูชิโดจึงเป็นได้ทั้งตัวแทนและตัวอย่างที่สามารถ สะท้อนภาพอัตลักษณ์ของสังคมญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

The paper studies the belief system and the Japanese society’s identity reflection. This study analyzed data of two different aspects: 1) Folk Shintoism and 2) Bushido. In analyzing the first aspect, it is evident that Flok Shintoism is seen as a basic belief system of Japanese society. This results from the combination of beliefs harmoniously from the three sources such as the belief of Shintoism, Confucianism, and Buddhism. Flok Shintoism ignores the concept of the existing of the next world. More importance is given to paying respect to ancestors, being loyal to gods and emperors, having love for nature and simple life, and understanding the real nature of human as being born with goodness. In analyzing the second aspect, findings reveals that Bushido or way of the warriors has received big influence from Folk Shintoism’s thinking system. Therefore, Bushido is seen as a representative and example that reflect the identity of the Japanese society.

Published
2018-06-29