การกระทำดีในธรรมะจากต้นไม้ของพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา)

Good Deed in Dharma on Trees of Ajarn Cha

  • เอกพงศ์ พัฒนากุล
Keywords: Acting, Good, Kusalamula, Dharma on Trees, Ajarn Cha, การกระทำ, ความดี, กุศลมูล, ธรรมะบนต้นไม้, หลวงปู่ชา,

Abstract

บทความชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาข้อความในหนังสือเรื่อง ธรรมะบน ต้นไม้ ซึ่งเป็นหนังสือที่บันทึกคําสอนของหลวงปู่ชา สุภัทโท เพื่อแสดงให้เห็นว่า ข้อความจากในหนังสือเล่มนี้ มีข้อความไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับการกระทําดี จากการศึกษาพบว่า ความดีนั้นไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองต้อง ผูกติดอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าการกระทํา และการกระทําที่ดีในคําสอนของพระพุทธศาสนา ที่มีอิทธิพลต่อหลวงปู่ชาสามารถพิจารณาได้จาก เจตนา ที่ประกอบไปด้วยแรงขับ หรือแรงกระตุ้นที่จะส่งผลให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม นั่นก็คือ กุศลมูล 3 (อโลภะ อโทสะ โมหะ) และอกุศลมูล 3 (โลภะ โทสะ โมหะ) ซึ่งกุศลมูลถือเป็น รากเหง้าของความดี ดังนั้นการกระทําที่ปรากฏในหนังสือธรรมะบนต้นไม้ที่เกี่ยวพัน กับกุศลมูล 3 จึงกล่าวได้ว่าเป็นการกระทําดี

The purpose of this paper is to study A Ajarn Cha’s teaching statements in a book entitled, “Dharma on Trees.” The paper particularly aims to identify statements which are related to good deed. Findings reveal that good deed is always attached to good acting. The findings also report that Buddhism’s aspect of good acting influences Ajarn Cha teaching. This could be seen from his postulating that good acting must be derived from human’s intention. Such intention consists of driving forces that produce action. These driving forces are Kusalamula 3 (Alobha, Adosa, and Amoha) and Akusalamula 3 (Lobha, Dosa and Moha). This paper finally highlights that the 3 Kusalamula are seen as good deed. Therefore, this paper argues that any actions described in the book that are related to the 3 Kusalamula are seen as good conduction.

Published
2018-06-29