การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของอุบาสกอุบาสิกาบ้านหนองคูม่วน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

The Development of Quality of Life in Accordance with Three Bases of Meritorious Action of Buddhist Laypersons in Khoo Muang Village, Wapeepathum District, Mahasarakham Province

  • พระธนโชติ จนฺทโชโต
  • พระโสภณพัฒนบัณฑิต -
Keywords: การพัฒนา, คุณภาพชีวิต, บุญกิริยาวัตถุ 3

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของอุบาสกอุบาสิกา บ้านหนองคูม่วง ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามและ 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุอุบาสกอุบาสิกาบ้านหนองคูม่วง ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษา จากเอกสารและศึกษาจากภาคสนามด้วยการการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการ สัมภาษณ์เชิงลึก ส่วนเครื่องมือที่ใช้คือแบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์หลังจากนั้น นำมาวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันและปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของอุบาสกอุบาสิกา บ้านหนองคูม่วง พบปัญหา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคล ครอบครัว และสังคม 1) ปัญหาด้านบุคคล ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวล เกี่ยวกับผลผลิตที่ไม่ได้ตามที่ต้องการ ปัญหาหนี้สิน 2) ปัญหาด้านครอบครัว ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว โดยเฉพาะระหว่างสามีภรรยาจนนำไปสู่การหย่าร้างของหลายๆ ครอบครัว 3) ปัญหาด้านสังคม ปัญหาสำคัญคือปัญหายา เสพติด จากความอยากรู้อยากลองของเด็กและเยาวชน จากการขาดการดูแลใจใส่ ของผู้ปกครองจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการติดยาเสพติด ผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 อุบาสก อุบาสิกาบ้านหนองคูม่วง ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ 1) การทำบุญด้วยการให้ทาน หรือการสละเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น 2) การปฏิบัติถือศีล เพื่อควบคุมกาย วาจา และใจ ให้บริสุทธิ์มีความสงบ ขจัดและลดกิเลส และความโกรธ พร้อมสร้างบุญใหม่ และ 3) การทำบุญด้วยการภาวนา คือ ทำให้สภาพทางจิตใจมีความพร้อมในการ รับรู้การจำ การคิดวิเคราะห์ และการเห็นแจ้ง พร้อมมั่นฝึกพัฒนาจิตด้วยการภาวนา อยู่เป็นนิจ โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลา 2 วัน และติดตามหลังจัดกิจกรรม เป็นเวลา 3 เดือน ผลพบว่า ผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดผลที่ดีต่อบุคคล คือ การแก้ปัญหาของตนเองชาวบ้านใช้ศีลเป็นเครื่องระงับปัญหา ซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่อตนเองและคนอื่นเป็นอย่างมาก ผลที่ดีต่อครอบครัว คือ สมาชิกในครอบครัว มีสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงการที่คนเราจะมีสัมมาทิฏฐิได้จริง ก็เพราะได้รับการอบรม บ่มนิสัยในชีวิตประจำวันมาตั้งแต่เยาว์วัย ในด้านการปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา อย่าง สม่ำเสมอ และผลที่ดีต่อสังคม คือ มีจิตที่เป็นสาธารณะและให้ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ในชุมชนมากขึ้น ชาวบ้านมีการให้ทาน การสละ หรือการเผื่อแผ่แบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด จึงกล่าวได้ว่าการนำหลักบุญ กิริยาวัตถุ 3 สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนบ้านหนองคูม่วง ตำบล หนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามให้ดีขึ้น

Published
2019-06-28