วิธีการบริหารจัดการวัดแผ่นสะหรีศรีเมืองแกน เพื่อการท่องเที่ยว

Tourism management methods of Phra Singh Woramahawihan Temple

  • ผศ.ดร.กรรณิกา คำดี
Keywords: การบริหารจัดการ, วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน, จังหวัดเชียงใหม่

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการวัดเด่นสะหรี ศรีเมืองแกน เพื่อการท่องเที่ยว เป็นการวิธีวิจัยทางคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูล เชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งออกเป็นสัมภาษณ์พระภิกษุ 3 รูป นักท่องเที่ยวจำนวน 10 คน คนในชุมชน 2 คน รวมทั้งหมด 15 คน ผลการวิจัย พบว่า วัดมีวิธีการบริหารการจัดการ 7 ด้านคือ 1 การวางแผน 2. การจัดองค์การ 3. การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 4. การอำนวยการ 5. การประสานงาน 6. การรายงาน 7. การงบประมาณ

Published
2019-06-28