ความแตกต่างระหว่างวิธีการปฏิพัฒนาการของเฮเกลกันมากซ์

The Differences between Hegel and Marx's Dialectics

  • ไพรัตน์ ดอนไพร
  • ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา
Keywords: Hegel's dialectics, Marx's dialectics

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากฎและวิธีการ ปฏิพัฒนาการ ตามทรรศนะของเฮเกล และมากซ์ 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่าง วิธีการปฏิพัฒนาการของเฮเกลกับมากซ์ งานวิจัยเอกสารนี้ได้ศึกษาวิจัยข้อมูลจากผลงานเขียนต่างๆ ของเฮเกล และ มากซ์ที่เกี่ยวกับ กฎปฏิพัฒนาการ รวมทั้งผลงานเขียนของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาทําการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อให้เห็น ความแตกต่างของที่มาของแนวคิด และวิธีการประยุกต์ใช้ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กฎปฏิพัฒนาการ ตามทรรศนะของเฮเกล และ มากซ์ เป็นกฎที่ว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาของ สรรพสิ่ง โดยมีสาเหตุมูลฐานมาจาก ความขัดแย้งภายในสรรพสิ่งนั้นๆ วิธีการ ปฏิพัฒนาการ ตามทรรศนะของเฮเกล และมากซ์ นั้น เป็นกระบวนการวิเคราะห์ การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาของสรรพสิงโดยถือเอาความขัดแย้ง ที่มีอยู่ในสรรพสิ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของกระบวนการ ความแตกต่างระหว่าง วิธีการปฏิพัฒนาการ ของเฮเกลกับมากซ์นั้น อยู่ที่ความแตกต่างของโลกทัศน์ ทางปรัชญา โดยโลกทัศน์ปรัชญาของเฮเกลเป็นแนวจิตนิยมภววิสัย ขณะที่มากซ์เป็น แนววัตถุนิยมภววิสัย ดังนั้น องค์ประกอบและขั้นตอนในกระบวนการปฏิพัฒนาการ ของทั้งสองจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ใน 5 ด้าน คือ ด้านรูปแบบและทิศทาง การเคลื่อนไหวของกระบวนการ ด้านองค์ประกอบที่เป็นพลังผลักดันให้ เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ด้านขอบเขตด้านเป้าหมายและด้านการ ใช้เหตุผลประกอบในกระบวนการ

Published
2019-06-28