ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสพสารเสพติดในพระภิกษุสามเณร

The risk factors for substance abuse in monk novice

  • พระมหาวุฒิชัย สว่างแสง
Keywords: ปัจจัยเสี่ยง, สารเสพติด, พระภิกษุสามเณร, risk factors, substance abuse, monk novice

Abstract

บทความนี้ ผู้วิจัยต้องการนำเสนอปัจจัยเสี่ยงต่อการใช้เสพสารเสพติด ในพระภิกษุสามเณร โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร คือ พระไตรปิฎก พระราชบัญญัติยาเสพติด เอกสารเกี่ยวกับยาเสพติด การสังเกตพฤติกรรมเสี่ยง ต่อการใช้สารเสพติดของพระภิกษุสงฆ์สามเณรและสังเกตปรากฏการณ์จาก กลุ่มบุคคลเหล่านี้ จากการศึกษาพบว่า พระพุทธศาสนาได้ให้ความสำคัญกับการฝึกฝนจิตใจ ให้มีสติสัมปชัญญะ มีการบัญญัติข้อห้ามและหลักธรรมเพื่อให้เห็นโทษของ สารเสพติด เพราะเมื่อเสพติดแล้วย่อมเป็นเหตุให้ตั้งอยู่บนความประมาท สารเสพ ติดที่ระบาดในสังคมไทยปัจจุบันล้วนแล้วแต่มีโทษทำร้ายร่างกายและจิตใจของ ผู้เสพทั้งสิ้น ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสพสารเสพติดในภิกษุสามเณรเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ตัวผู้เสพเอง สภาพสิ่งแวดล้อม การไม่เข้าใจพระธรรมวินัย การไม่สอดส่องดูแล ของพระเถระและการบังคับใช้กฎหมายยังไม่ครอบคลุม ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเสี่ยง ต่อการใช้สารเสพติดทั้งสิ้น

This article: Researchers want to offer the risk factors for substance abuse in monk novice. The researcher studies it from many documents: Tripitaka, the Drugs Act, documents about Drugs. The observed risk of substance abuse of novice monks and observe their behavior. The research found that: Buddhism has to focus on training the mind to be sensible. The prohibition law and the principles of the blame for substance abuse. When the drug was indeed a reason to settle on negligence. Substance abuse is an epidemic in Thailand today all have a physical and psychological addiction of all. Risk factors for drug novice monk in place for several reasons. Such as: drugs self, environment, threat of force, failure to understand doctrine, not taken care of There and Law enforcement is not covered. These factors were at risk of substance abuse.

Published
2017-12-29