ญาณวิทยาของราชาราม โมหัน รอย

Epistemology of Raja Ram Mohan Roy

  • ปัญญา เสนาเวียง
Keywords: ญาณวิทยา, ราชาราม โมหัน รอย, ปรัชญาการศึกษา, Epistemology, RajaRam Mohan Roy, Educational Philosophy

Abstract

ราชาราม โมหัน รอย เป็นบุคคลสำคัญที่สุดของอินเดียสมัยใหม่ เพราะท่าน ได้วางรากฐานที่สำคัญให้กับประเทศอินเดียจนได้รับสมญาว่าเป็นบิดาแห่งอินเดีย สมัยใหม่ บทความนี้ต้องการศึกษาญาณวิทยาของราชาราม โมหัน รอย ปรัชญา การศึกษาของราชาราม โมหัน รอยและท่านได้วางรากฐานในระบบการศึกษา ให้กับประเทศอินเดียอย่างไร และจากการศึกษาพบว่าราชาราม ยอมรับที่มา ของความรู้จาก 3 แหล่งหลักคือประจักษ์ประมาณ อนุมานประมาณ ศัพทประมาณ และปรัชญาการศึกษาของท่านมีลักษณะผสมผสานแนวคิดหลากหลายทั้งความ เป็นจิตนิยม ปฏิบัตินิยม และที่สำคัญคือราชารามได้นำความรู้สมัยใหม่จาก ตะวันตกเข้าสู่อินเดียอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพราะท่านมีความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมต้องเริ่มที่รากฐานการศึกษา และความรู้สมัยใหม่ แบบตะวันตกมีความจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอินเดีย

Raja Ram Mohan Roy was influential to modern India because he laid the foundation for social reforms and education innovation for India and was named the Father of Modern India. This article aims to study epistemology and educational philosophy of Raja Ram Mohan Roy and how he helped found the modern Indian education system. The study found that Raja Ram Mohan Roy accepted three sources of knowledge – Perception, Inference and Testimony and Roy’s philosophy was combined with Idealism and Pragmatism. Also, Raja Ram Mohan Roy brought modern knowledge from the West to India and he believed that social reform could only be achieved in India by importing Western knowledge into the Indian education system.

 

Published
2017-12-29