คุณสมบัติและข้อปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตคู่ตามหลักพระพุทธศาสนา

The Qualities and Practices of Spouse in Buddhist Perspective

  • Rattana Panyapa
Keywords: คู่ครอง, คุณสมบัติ, ข้อปฏิบัติ, พระพุทธศาสนา, Spouse, Qualities and Practices in Buddhist Perspective

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอคุณสมบัติและข้อปฏิบัติของคู่ครองตามหลักพระพุทธศาสนา เนื้อหาประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 1) สาเหตุที่ทำให้เกิดความรัก 2) คุณสมบัติของคู่ครอง ซึ่งประกอบด้วย สมชีวิธรรมอันเป็นคุณสมบัติเพื่อความสมดุลของคู่ครองและฆราวาสธรรมอันเป็นคุณสมบัติภายในในการใช้ชีวิตคู่ 3) ประเภทของคู่ครอง ซึ่งจำแนกเป็น 3 ประเภทคือ คู่ครอง คู่กัด, คู่ครอง คู่เคียง และคู่ครอง คู่ยอม และ 4) ข้อปฏิบัติของคู่ครองตามหลักพระพุทธศาสนา 4 ประการ ประกอบด้วย 1) วิธีการบริหารความสุขของชีวิตคู่  2) การใช้หลักสารณียธรรมนำชีวิตคู่ 3) หลักการสร้างครอบครัวให้มั่งคั่งและมั่นคง และ 4) ข้อพึงระวังในการใช้ชีวิตคู่

 

This article aims to present the qualities and practices of spouses according to Buddhist perspective. The content consists of 3 issues: 1) The cause of love 2) The qualities of the spouse contain with Samajividhamma as the qualities which make a couple well matched and Kharavasadhamma as the inner qualities of the married life 3) Three types of spouse: The spouse who committed abuse for each other, The spouses who are always beside each other and The spouse who establishes themselves as a slave and 4) The spouse's practices according to 4 principles; (1) How to manage the happiness of life (2) Saraniyadhamma as the couple life’s practices (3) Principles to build a family’s wealth and stability and (4) Considerations in the couple life.

Published
2017-12-29